Zápis do školky Poníček pro školní rok 2019/2020

Česká zemědělská univerzita v Praze vyhlašuje zápis dětí do Školky Poníček - Dětské skupiny ČZU v Praze pro školní rok 2019/2020, který proběhne v prostorách Školky Poníček na adrese Kamýcká 1283 (boční vchod budovy koleje BCD), Praha-Suchdol, v termínech 22. 5. 2019 15-17h a 23. 5. 2019 8-10h.

Zápisy pro školní rok 2019/2020 jsou stanoveny pro obě formy péče o dítě ve Školce Poníček:

 1. Pravidelná péče - pouze pro děti ve věku od 2 do 4 let, a to výhradně pro pravidelnou docházku 3, 4 nebo 5 celých dnů v týdnu; přijato bude max. 12 dětí dle předem stanovených kritérií.
 2. Nepravidelná péče - nárazové hlídání dle aktuálních potřeb, pro děti ve věku od 2 do 6 let (do dosažení 7. roku věku) na celé dny i půldny, ale pouze v rámci uvolněných kapacit dětí navštěvujících školku v rámci pravidelné péče (tj. v případě jejich onemocnění či jiné absence) podle zvláštních pravidel.

Pokud máte o zapsání dítěte do Školky Poníček zájem, postupujte podle níže uvedených pravidel zápisu.

Pravidla zápisu do Školky Poníček - dětské skupiny ČZU v Praze pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí do Školky Poníček - Dětské skupiny ČZU v Praze pro školní rok 2019/2020 proběhne v prostorách Školky Poníček, na adrese Kamýcká 1283 (boční vchod budovy kolejí BCD), Praha-Suchdol, v termínech 22. 5. 2019 15-17h a 23. 5. 2019 8-10h

Zápis dětí do Školky Poníček - dětské skupiny ČZU v Praze (dále jen „DS“) se řídí těmito zásadami:

 1. Žadatel (výhradně zaměstnanec ČZU s platnou pracovní smlouvou) vyplní formulář Žádosti o přijetí dítěte do Školky Poníček – dětské skupiny ČZU v Praze (pro pravidelnou nebo nepravidelnou péči), nechá si lékařem potvrdit přílohu č. 1 žádosti – Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte vč. potvrzení o očkování dítěte a vyplní a podepíše přílohu č. 2 žádosti – Evidenční list dítěte. Všechny tři dokumenty jsou ke stažení v sekci Dokumenty, a to podle typu docházky, o kterou je žádáno (pravidelná – celodenní 3, 4 nebo 5 dní v týdnu, nepravidelná – dle zvláštních pravidel).
 2. Žadatel (rodič/zákonný zástupce) se dostaví během jednoho z výše uvedených dvou termínů zápisu a odevzdá:
 • řádně vyplněný a podepsaný formulář žádosti,
 • praktickým lékařem pro děti a dorost doplněnou a potvrzenou přílohu č. 1,
 • vyplněnou a podepsanou přílohu č. 2 – evidenční list dítěte,

a k těmto dokumentům předloží k nahlédnutí:

 • rodný list dítěte pro ověření jeho věku,
 • dále občanský průkaz žadatele a
 • jeho kartu zaměstnance ČZU, pro ověření dalších údajů uvedených v žádosti.

Doporučujeme, aby se žadatel na zápis dostavil i se zapisovaným dítětem a event. druhým z rodičů dítěte.

 1. Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s podmínkami a kritérii přijetí dítěte do DS pro školní rok 2019/2020 a že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně bere na vědomí skutečnost, že uvedením nepravdivých údajů nebo změnou vzorových dokumentů se vystavuje riziku nepřijetí dítěte do DS, příp. při budoucím zjištění ČZU, že uvedl nepravdivé údaje, bude možno docházku dítěte do DS jednostranně ukončit dle příslušných ustanovení smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, včetně možnosti požadovat smluvní pokutu či náhradu škody po žadateli ze strany ČZU.
 2. Žadatel dále prohlašuje, že se seznámil s předpisy upravujícími provoz DS, které jsou ke stažení níže pod tímto textem, a to zejména:

a v případě přijetí dítěte do DS se zavazuje tyto dokumenty vždy v jejich aktuálně platném znění dodržovat.

 1. Po odevzdání vyplněné a podepsané žádosti vč. příloh bude na zápisu žadateli sděleno registrační číslo a spolu s datem přijetí žádosti bude zaznamenáno na žádost.
 2. Řádně vyplněné a podepsané žádosti pro pravidelnou péči budou posouzeny na základě kritérií pro přijetí dětí do DS pro školní rok 2019/2020, které jsou ke stažení v sekci Dokumenty, seřazeny dle získaného bodového hodnocení a výsledek (anonymně dle registračních čísel) bude zveřejněn na webových stránkách www.ponicek.czu.cz do 31. května 2018. V závěru dokumentu s kritérii pro přijetí dětí do DS je uveden další postup v případě rovnosti bodů.
 3. V případě žádostí o přijetí pro nepravidelnou péči bude těmto vyhověno, pokud budou doloženy veškeré požadované dokumenty.
 4. Do DS bude pro pravidelnou péči ve školním roce 2019/2020 na základě výše uvedených kritérií přijato až 12 dětí ve věku 2 – 4 roky (počítáno k 31. 8. 2019), výhradně pro celodenní docházku, a to na 3, 4 nebo 5 dní v týdnu. V případě, že na základě posouzených žádostí dle kritérií pro přijetí dětí do DS nebude obsazeno všech 12 míst pro obsazení celodenní docházkou 5 dní v týdnu, budou dále žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty, nabídnuty zbývající volné kapacity pro pravidelnou docházku. Obdobně bude postupováno i v případě, že některý z žadatelů u dítěte, které bylo dle bodových kritérií přijato, nakonec neprojeví zájem o umístění dítěte do DS, nebo pokud v průběhu školního roku některé z přijatých dětí ukončí docházku do DS.
 5. Pro školní rok 2019/2020 nelze v DS žádat o pravidelnou péči pětiletých a šestiletých dětí. Stále však může rodič dle volných kapacit využívat péči nepravidelnou (a to až do dosažení 7. roku věku dítěte). Stejně tak je v případě nepravidelné péče umožněna i polodenní docházka, opět ale pouze v rámci volných kapacit. Nepravidelná péče se řídí zvláštními pravidly uvedenými v sekci Dokumenty.
 6. Žadateli, jehož dítě bylo na základě výše uvedeného postupu přijato do DS (pro pravidelnou i nepravidelnou péči), bude ke kontrole zaslán závazný návrh smlouvy dle níže připojeného vzoru. Po odsouhlasení textu smlouvy bude rodič vyzván k uzavření smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (pro pravidelnou nebo nepravidelnou péči) a v případě pravidelné péče je nutné smlouvu uzavřít nejpozději 30. 6. 2019. V případě, že žadatel neposkytne součinnost, dle tohoto bodu, může být jeho žádost o přijetí dítěte vyřazena.
 7. Rodičům dětí, které nebudou přímo přijaty na základě výše uvedených kritérií pro pravidelnou péči, bude dodatečně nabídnuta možnost nepravidelné péče dle volných kapacit vzhledem k předpokládané absenci přijatých dětí, podle zvláštních pravidel, která jsou ke stažení v sekci Dokumenty.
 8. Žadatel bere na vědomí, že v případě závažných provozních důvodů si ČZU vyhrazuje dítě do DS nepřijmout.

Další články v rubrice

English ☰ Menu